Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://romanfoti.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle ustanovení čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. č. L 119 ze dne 4. 5. 2016, (dále jen „GDPR“), jakož i podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytuje subjektu osobních údajů, (dále jen „subjekt“), veškeré informace, na jejichž sdělení má subjekt právo na základě GDPR v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu osobních údajů.

Obsah informace

 1. Správce osobních údajů, jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů
 2. Kategorie osobních údajů
 3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
 4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
 5. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
 6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 7. Poučení o právech subjektu
 8. Požadavky na poskytování osobních údajů
 9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR
 1. Správce osobních údajů, jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Správcem je Roman Jahelka IČO 73494666, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. vedeném : Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) – Město Český Krumlov,  Kaplická 439, 381 01 

  Zástupce správce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nejsou.

 1. Kategorie osobních údajů:

  Jméno a příjmení, adresa bydliště subjektu nebo jiná jím sdělená kontaktní adresa, telefonní číslo subjektu, elektronický kontakt na subjekt pro elektronickou poštu, popř. též bankovní spojení na subjekt.

  Zvláštní kategorie osobních údajů nejsou zpracovávány.

 1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:

  Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou určeny, v odpovídajícím rozsahu spočívají v:

 1. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt, nebo v provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu, jde-li o nezbytné zpracování osobních údajů, (zpracování osobních údajů založené na předpisu), [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR],
 2. zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky na základě podrobností elektronického kontaktu pro elektronickou poštu subjektu, jako zákazníka, získaných správcem v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, (zpracování osobních údajů založené na předpisu), aniž subjekt odmítl takovéto využití svého elektronického kontaktu, (§ 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno zdržením se odmítnutí udělení souhlasu s využitím podrobností elektronického kontaktu, jelikož toto zpracování osobních údajů není pro plnění dané smlouvy nutné,
 3. zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, aniž by správce získal od subjektu, jako zákazníka, podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to s předchozím souhlasem subjektu, (zpracování osobních údajů založené na souhlasu), (§ 7 odst. 2 zák. č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno souhlasem s tímto zpracováním osobních údajů, jelikož toto zpracování není pro plnění dané smlouvy nutné,
 4. zasílání nebo roznášení pozvánek na akce, letáků nebo katalogů v papírové podobě, jakož i v dalších marketingových aktivitách prostředky marketingové komunikace za účelem šíření obchodních sdělení jiným způsobem nežli elektronickými prostředky, a to se souhlasem subjektu se zpracováním svých osobních údajů k tomuto účelu, (zpracování osobních údajů založené na souhlasu), [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno souhlasem s tímto zpracováním osobních údajů, jelikož toto zpracování není pro plnění dané smlouvy nutné.
 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

  Příjemcem osobních údajů je pouze správce nebo jeho právní nástupce v podnikání, jehož se týkají osobní údaje.

 1. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

  Není.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

  Správce osobní údaje ukládá po dobu:

 1. nezbytně nutnou k účelu splnění smlouvy, včetně uplatnění práv nebo povinností souvisících se smlouvou nebo jejím plněním, jde-li o osobní údaje určené k tomuto účelu, nejdéle však po dobu, ve které lze právo uplatnit,
 2. než je subjektem eventuálně odmítnut souhlas s využitím od něho získaných podrobností elektronického kontaktu pro zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení, nejdéle však po dobu svého podnikání a podnikání svého právního nástupce v tomto podnikání,
 3. než je subjektem eventuálně odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit jiným způsobem nežli elektronickými prostředky, nejdéle však po dobu svého podnikání a podnikání svého právního nástupce v tomto podnikání.
 1. Poučení o právech subjektu:

  Správce informuje subjekt, že na základě GDPR má subjekt právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

  Subjekt má na základě GDPR právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, aniž tím je dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  Subjekt má podle GDPR též právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

 1. Požadavky na poskytování osobních údajů:

  Poskytování osobních údajů k účelu:

 1. splnění smlouvy je požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy, a subjekt má proto povinnost osobní údaje poskytnout. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů k tomuto účelu může být neuzavření smlouvy nebo ukončení jednání o jejím uzavření,
 2. šíření obchodních sdělení jakýmikoli prostředky a k dalším marketingovým aktivitám je smluvním  požadavkem  správce. Subjekt nemá povinnost osobní údaje poskytnoutNeposkytnutí údajů k tomuto účelu nemá žádný důsledek.
 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR: Není.

 1.12.2021

Roman Jahelka